آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی۱

 • درس دوم-قسمت دوم

  آزمایش بارداری مولد شنت

 • درس سوم-قسمت اول

  مولد سری

 • درس سوم-قسمت دوم

  مولد کمپوند

 • درس چهارم-قسمت اول

  موتور شنت- مطالعه گشتاور

 • درس چهارم-قسمت دوم

  موتور شنت- تنظیم سرعت با ولتاژ در بارداری

 • درس چهارم-قسمت سوم

  موتور شنت- تنظیم سرعت با جریان تحریک

 • درس پنجم-قسمت اول

  موتور سری

 • درس پنجم-قسمت دوم

  موتور کمپوند

 • درس ششم

 • درس هفتم-قسمت اول

  ترانسفورماتور تکفاز

 • درس هفتم-قسمت دوم

  مطالعه روی شکل منحنی هیسترزیس هسته ترانسفورماتور

 • درس هفتم-قسمت سوم

  مطالعه روی شکل موج  بی باری ترانسفورماتور

 • درس هشتم-قسمت اول

  آزمایش‌ اتصال‌کوتاه ترانسفورماتور

 • درس هشتم-قسمت دوم

  آزمایش‌ بی‌باری ترانسفورماتور

 • درس نهم

 • درس دهم-قسمت اول

  اتوترانسفورماتور افزاینده

 • درس دهم-قسمت دوم

  اتوترانسفورماتور کاهنده

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی۲